خدمات
شبکه های اجتماعی
تصویر عنوان

ترخیص کالا اضافه

درباره این پروژه

ترخیص کالا از تمامی بنادر مبادی ورودی کشور به گمرکات داخلی و مناطق آزاد امکان پذیر بوده و ارائه بن ترانزیت و صدور پروانه ترانزیت توسط شرکت ابتکار ترابر پارسا انجام می‌گردد.

دسته بندی

ترخیص کالا